Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY GROWWE

   1.DEFINICJE

     Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt określonych w przepisach o dniach wolnych od pracy;

 2. Konto – wyodrębniona część Serwisu przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

 3. Polityka prywatności – polityka prywatności Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu oraz określająca zasady korzystania z plików cookies, dostępna pod adresem: https://app.growwe.pl/page/polityka-prywatnosci;

 4. Projekt – projekt inwestycyjny, w ramach którego Projektodawca zamierza pozyskać środki finansowe za pośrednictwem Serwisu;

 5. Projektodawca – podmiot zamierzający pozyskać finansowanie na potrzeby Projektu; Projektodawcą może być Spółka;

 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem https://www.growwe.pl/, wraz ze wszystkimi podstronami;

 8. Spółka – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektodawcy, w ramach której nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego w celu pozyskania finansowania Projektu;

 9. Udziały – udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki;

 10. Usługodawca – HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746670, NIP: 7010848439, REGON: 381137689;

 11. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu, szczegółowo określone w Regulaminie;

 12. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz jest zainteresowana inwestycją w Projekt lub dokonała inwestycji w Projekt.

    2.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Growwe przez Użytkowników, rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki świadczenia Usług, w tym minimalne wymagania techniczne niezbędne prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, tryb postępowania reklamacyjnego oraz odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług.

 2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany w Serwisie, za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie głównej Serwisu.

 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

 4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

 5. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

    3.WYMAGANIA TECHNICZNE

          Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie lub dostęp do urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internetu, dostęp do sieci       Internet, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszego                                    oficjalnego wydania (wersji) przeglądarki internetowej, spośród Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari.

    4.KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, konieczne jest posiadanie aktywnego Konta przez Użytkownika.

 2. Proces rejestracji Użytkownika w Serwisie obejmuje (i) rejestrację Konta poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w Serwisie oraz (ii) aktywację Konta za pośrednictwem linku wysłanego drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. Użytkownik może również zarejestrować Konto za pośrednictwem profili zarejestrowanych w serwisach stron trzecich (np. Google, Facebook, Linkedin). Wybierając taki sposób rejestracji Użytkownik wyraża na udostępnienie Usługobiorcy określonych danych Użytkownika przez administratorów danego serwisu w celu rejestracji Konta. W przypadku braku aktywacji zarejestrowanego Konta w terminie 14 dni od jego rejestracji Usługodawca ma prawo usunąć nieaktywne Konto oraz dane Użytkownika podane w trakcie procesu rejestracji.

 3. Podczas rejestracji Konta Użytkownik:

  1. oświadcza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje jego treść;

  2. oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności oraz akceptuje jej treść;

  3. może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych polegających na otrzymywaniu informacji dotyczących oferty produktów i usług oraz działań Usługodawcy za pośrednictwem wybranego przez Użytkownika kanału komunikacji.

 1. W trakcie rejestracji Konta, jak również podczas korzystania z Serwisu Użytkownik jest obowiązany każdorazowo do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji danych udostępnionych Usługodawcy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaniechań w tym względzie.

 2. Konto jest udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę nieodpłatnie.

 3. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto.

 4. Użytkownik nie może korzystać z Konta osoby trzeciej, jak również udostępniać swojego Konta do korzystania osobie trzeciej. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania danych dostępowych do Konta w poufności. Udostępnienie danych dostępowych do Konta osobom trzecim następuje na ryzyko Użytkownika, który ponosi pełną odpowiedzialność w tym względzie.

 5. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z rejestracji Konta oraz korzystania z Usług na rzecz osoby trzeciej.

 6. Dostęp do Konta możliwy jest za pośrednictwem panelu logowania dostępnego w Serwisie. Usługodawca może umożliwić logowanie do Konta za pośrednictwem profili zarejestrowanych w serwisach stron trzecich (np. Google, Facebook, Linkedin). Wybierając taki sposób logowania Użytkownik wyraża na udostepnienie Usługobiorcy określonych danych Użytkownika przez administratorów danego serwisu w celu zalogowania w Serwisie.

    5.USŁUGI
 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślonych z chwilą rejestracji Konta w Serwisie.

 3. Usługi Serwisu polegają na zapewnieniu platformy finansowania (inwestowania) społecznościowego, na której Projektodawcy prezentują swoje Projekty, a Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z nimi i przejścia na stronę danego Projektu dedykowaną oraz przyjęcia propozycji Projektodawcy objęcia Udziałów.

 4. Usługodawca w ramach Serwisu:

  1. nie prowadzi działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych ani instytucji płatniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.);

  2. nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.);

  3. nie organizuje ani nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 9a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.);

  4. nie stanowi zbiórki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 756).

 1. Usługodawca nie jest odbiorcą oświadczenia woli Użytkownika, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Użytkownikiem a Projektodawcą lub Spółką. Stroną umowy lub innych czynności prawnych związanych z przyjęciem propozycji Projektodawcy objęcia Udziałów oraz późniejszego objęcia Udziałów są wyłącznie Użytkownik oraz Projektodawca lub Spółka. W rezultacie Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie nienależyte bądź wykonanie przez Projektodawcę lub Spółkę umowy lub innego zobowiązania wobec Użytkownika.

 2. Użytkownik, który zarejestrował Konto w Serwisie jako (i) konsument w rozumieniu odrębnych przepisów albo (ii) osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli zarejestrowanie Konta w serwisie nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego), może odstąpić od umowy na świadczenie Usług, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną, w sposób wskazany w pkt. 11 ust. 4 poniżej. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 3. Termin do odstąpienia upływa po 14 dniach od daty rejestracji Konta w Serwisie.

 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej umowa o świadczenie Usług uważana jest za niezwartą, a Usługodawca usunie Konto.

    6.INWESTOWANIE W PROJEKTY
 1. W celu dokonania inwestycji w ramach danego Projektu (objęcia Udziałów) konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. zalogowanie się do Konta;

  2. wybór Projektu, spośród dostępnych w Serwisie;

  3. wskazanie liczby Udziałów (kwoty inwestycji), których objęciem jest zainteresowany Użytkownik, spośród wszystkich dostępnych w ramach puli do objęcia;

  4. podanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, w tym danych osobowych w formularzu inwestora;

  5. przyjęcie przez Użytkownika propozycji objęcia wybranej liczby Udziałów oraz złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że:

   • zapoznał się ze wszystkimi załącznikami do propozycji objęcia Udziałów;

   • wykona zobowiązania określone w pkt. (f)-(h) poniżej;

   • środki, które zamierza zainwestować poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie Udziałów pochodzą z legalnych źródeł;

  6. w terminie 16 dni od dnia przyjęcia przez Użytkownika propozycji objęcia wybranej liczby Udziałów, dokonanie wpłaty na rzecz Spółki na pokrycie wkładu pieniężnego za obejmowane Udziały kwoty stanowiącej iloczyn kwoty objęcia jednego Udziału i liczby obejmowanych przez Użytkownika Udziałów,

  7. po dokonaniu wpłaty, o której mowa w pkt. (f) powyżej, w terminie 60 dni od dnia przyjęcia przez Użytkownika propozycji objęcia wybranej liczby Udziałów, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji, złożenie przez Użytkownika oświadczenia o przystąpieniu do Spółki i objęciu Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w formie aktu notarialnego, o treści zasadniczo zgodnej z wzorem przedstawionym przez Projektodawcę; w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Udziałów, o której mowa w niniejszym punkcie, Użytkownik zobowiązany będzie złożyć ofertę sprzedaży tych udziałów na rzecz podmiotu wskazanego przez Projektodawcę w propozycji objęcia Udziałów, w formie z podpisem notarialnie poświadczonym, o treści zasadniczo zgodnej z wzorem przedstawionym przez Projektodawcę; w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Udziałów i oferty sprzedaży Udziałów przez Użytkownika, o której mowa w niniejszym punkcie, podmiotu wskazanego przez Projektodawcę w propozycji objęcia Udziałów zobowiązany będzie złożyć ofertę zakupu Udziałów na rzecz Użytkownika, w formie z podpisem notarialnie poświadczonym, o treści zasadniczo zgodnej z wzorem przedstawionym przez Projektodawcę.

  8. w dniu objęcia Udziałów, zgodnie z pkt. (g) powyżej, złożenie oferty sprzedaży obejmowanych Udziałów na rzecz podmiotu wskazanego przez Projektodawcę, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, o treści zasadniczo zgodnej z wzorem przedstawionym przez Projektodawcę.

 1. Odbiorcą wpłat na rzecz Spółki na pokrycie wkładu pieniężnego za obejmowane Udziały jest Spółka.

 2. Wpłaty dokonywane są na rzecz Spółki:

  1. bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki; lub

  2. za pośrednictwem podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i zarejestrowanego w Rejestrze Usług Płatniczych, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.), 

 1. Liczba Udziałów do objęcia jest ograniczona i decydujący jest moment łącznego spełnienia warunków wskazanych w ust. 1 powyżej. Wyczerpanie się puli Udziałów przeznaczonych do objęcia przed łącznym spełnieniem się warunków wskazanych w ust. 1 powyżej, skutkuje wygaśnięciem zobowiązań Użytkownika oraz Spółki, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o wyczerpaniu się puli Udziałów przeznaczonych do objęcia drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 2. Brak spełnienia któregoś z warunków wskazanych powyżej skutkuje wygaśnięciem zobowiązań Użytkownika oraz Spółki, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron.

 3. W przypadkach określonych w ust. 4 i 5 powyżej kwota wpłacona przez Użytkownika na pokrycie wkładu pieniężnego za obejmowane Udziały podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika, w wysokości nominalnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 4. Minimalnym progiem inwestycji w Projekt jest kwota wskazana jako cel do zebrania w ramach kampanii pozyskiwania środków na realizację Projektu w Serwisie, a w związku z tym brak zebrania środków pieniężnych wskazanych do zebrania od inwestorów w kampanii pozyskiwania środków na realizację Projektu skutkuje koniecznością zwrotu Użytkownikowi środków wpłaconych przez Użytkownika na pokrycie wkładu pieniężnego za obejmowane Udziały, w wysokości nominalnej, w terminie 14 dni od zakończenia kampanii pozyskiwania środków na realizację Projektu w Serwisie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji, o zakończeniu kampanii pozyskiwania środków na realizację Projektu w Serwisie bez osiągnięcia celu/minimalnego progu inwestycji

 5. Brak osiągnięcia minimalnego progu inwestycji w Projekcie skutkuje wygaśnięciem zobowiązań Użytkownika oraz Spółki, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron.

 6. Użytkownik, który przyjął propozycję objęcia Udziałów jako konsument w rozumieniu odrębnych przepisów albo jako osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli przyjęcie propozycji objęcia Udziałów nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego), może odstąpić od objęcia Udziałów składając Projektodawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Projektodawcę.

 7. Termin do odstąpienia upływa po 14 dniach od daty przyjęcia propozycji objęcia Udziałów. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Projektodawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 8. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu zgodnie z ust.  9 i 10 powyżej skutkuje wygaśnięciem zobowiązań Użytkownika oraz Spółki, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron. W takim przypadku kwota wpłacona przez Użytkownika na pokrycie wkładu pieniężnego za obejmowane Udziały podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika, w wysokości nominalnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 9. Prawo Użytkownika do odstąpienia wygasa w przypadku łącznego spełnienia warunków wskazanych w ust. 1 powyżej przed upływem terminu do odstąpienia.

 10. W celu uniknięcia wątpliwości prawo odstąpienia nie dotyczy czynności objęcia Udziałów, która to czynność dokonywana jest w formie oświadczenia Użytkownika składanego w formie aktu notarialnego.
 11. Użytkownik będący osobą fizyczną może wskazać w formularzu inwestora osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, za pośrednictwem której dokona inwestycji w ramach danego Projektu (obejmie udziały). W tym przypadku (i) Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest należycie umocowany do reprezentowania takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej obejmującej Udziały i zaciągania w jej imieniu zobowiązań na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności do przyjęcia w jej imieniu propozycji objęcia udziałów, (ii) do takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio. 
 12. Informacje na temat modelu działania Spółki w ramach realizacji Projektu będą znajdować się w materiałach udostępnionych przez Spółkę dla danej kampanii, które to materiały zostaną umieszczone w Serwisie.
    7.KLAUZULA RYZYKA
 1. Wszelkie treści i materiały publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), ani oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

 2. Treści i materiały publikowane w Serwisie nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Użytkownika jako inwestora. Fakt publikacji w Serwisie treści i materiałów dotyczących danego Projektu nie oznacza, że Usługodawca rekomenduje inwestycję w określony Projekt.

 3. Wszelkie prezentowane dane finansowe stanowią prognozę inwestycji. Stopa zwrotu nie stanowi gwarantowanego wyniku inwestycji, a rzeczywisty wynik obciążony może być wieloma czynnikami ryzyka, które mogą prowadzić do uzyskania zysku niższego niż prezentowana stopa zwrotu bądź do utraty części lub całości zainwestowanych środków przez Użytkownika.

 4. Treści i materiały publikowane w Serwisie są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych i przy założeniu, że zostanie wykorzystane wyłącznie aby umożliwić Użytkownikowi jego własną analizę danego Projektu, w tym z wykorzystaniem profesjonalnych doradców.

 5. Wszystkie dane zawarte w materiałach publikowanych w Serwisie są prezentowane w dobrej wierze i w przekonaniu o ich zgodności ze stanem faktycznym i zostały przedstawione zgodnie z najlepszą wiedzą autorów, jednakże Usługodawca, Projektodawcy ani Spółki nie składają oni żadnych oświadczeń, ani nie dają żadnych zapewnień, wyraźnych lub domniemanych, odnośnie prawdziwości i kompletności informacji zawartych w materiałach publikowanych w Serwisie.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie materiałów opublikowanych w Serwisie lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – w tym za utratę korzyści – wynikające z podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o treści i materiały ujawnione w Serwisie, w tym za nieosiągnięcie przez Użytkownika zysków, korzyści lub założonych celów związanych z inwestycją w Projekt.

 8. Za treść materiałów udostępnionych Użytkownikom w ramach Projektu oraz realizację Projektu odpowiedzialność ponosi Spółka.

8.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Zawartość Serwisu, w tym opublikowane w nim treści niezależnie od formy, a także wybór i układ stron oraz innych elementów Serwisu stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, podlegające ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 2. W szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści Serwisu w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody Usługodawcy, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 3. W przypadku gdy materiały udostępnione przez Użytkownika są objęte prawami wyłącznymi, w szczególnie prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej przysługującymi Użytkownikowi, udostępnienie takich materiałów przez Użytkownika w Serwisie oraz umożliwienie do nich dostępu pozostałym Użytkownikom nie stanowi naruszenia takich praw, a Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie takich materiałów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Z chwilą udostępnienia Usługodawcy materiałów, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z nich w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, na korzystanie z takich materiałów na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii;

  2. publiczne udostępnianie utworu za pośrednictwem Serwisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane udostępnieniem przez Użytkownika materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej osób trzecich, w przypadku w którym w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

    9.ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH
 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem Usług wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie.

 2. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem Usług w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zakazane jest:

  1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym sprzecznych z przepisami prawa lub naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

  2. korzystanie przez Użytkownika z Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem Usług w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności Serwisu, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, naruszanie integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach Serwisu ani świadczonych za jego pośrednictwem Usług;

  3. wykorzystanie materiałów udostępnianych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez jego dalsze odpłatne udostępnianie.

    10.ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z niniejszym Regulaminem korzystaniem Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług przez Użytkownika.

 2. Dostęp do Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem jest zapewniony na zasadzie „tak, jak jest”, a Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do jego poprawnego funkcjonowania.

 3. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis jest kompletny i nie zawiera błędów lub nieścisłości ani nie gwarantuje, że wszelkie błędy lub nieścisłości w Serwisie zostaną niezwłocznie usunięte.

 4. Serwis oraz świadczone za jego pośrednictwem Usługi nie zostały stworzone w celu spełnienia indywidualnych potrzeb i wymagań danego Użytkownika, wobec czego Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia indywidualnych celów zamierzonych przez Użytkownika, jednakże Usługodawca dołoży starań, aby zwiększać komfort Użytkownika związany z korzystaniem z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.

 5. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Serwisu w każdym czasie i miejscu wybranym przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerywania dostępu do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług w celu prowadzenia prac związanych z utrzymaniem i rozwojem Serwisu lub w przypadku błędów lub awarii Serwisu. Ponadto dostęp do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług może zostać przerwany w wyniku działania osób trzecich, za których Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. operatorów telekomunikacyjnych) lub w wyniku działania siły wyższej. W rezultacie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwami w dostępie do Serwisu opisanymi powyżej. Usługodawca dołoży starań, aby w miarę istniejących możliwości poinformować Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostępnie do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług drogą elektroniczną, poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 6. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona.

 7. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają innych postanowień dotyczących odpowiedzialności Usługodawcy zawartych w niniejszym Regulaminie.

    11.REKLAMACJE
 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  1. oznaczenie Użytkownika,

  2. dane kontaktowe Użytkownika,

  3. przedmiot reklamacji, oraz

  4. okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Reklamację można złożyć:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],

  2. za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego, lub

  3. na adres korespondencyjny Usługodawcy: HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji lub innym kanałem komunikacji wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.

 2. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

    12.ROZWIĄZANIE UMOWY. USUNIĘCIE KONTA
 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. 9 powyżej.

 2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia Konta, w tym zablokowania Użytkownikowi dostępu do niego, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku otrzymania wiarygodnej wiadomości o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu, na czas niezbędny dla wyjaśnienia sprawy i potwierdzenia czy do naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu faktycznie doszło. Usługodawca dołoży starań, aby okres by okres zawieszenia Konta nie przekraczał 10 Dni Roboczych.

 3. Usługodawca na prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto, w przypadku braku aktywności Użytkownika na Koncie w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. Przez brak aktywności Użytkownika rozumie się brak logowania się na Konto w okresie wskazanym powyżej.

 4. Usługodawca przesyła oświadczenie o zawieszeniu Konta lub rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług (żądać usunięcia Konta). Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną, w sposób wskazany w pkt. 11 ust. 4 powyżej. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy oraz usunie Konto.

 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że usunięcie Konta jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika dostępu do zgromadzonych w ramach tego Konta danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo przechowywania danych w zakresie niezbędnym w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy, w tym dla ustalenia, dochodzenia lub obronie roszczeń oraz zapobieganiu oszustwom i nadużyciom.

13.ZMIANY REGULAMINU
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych poniżej:

  1. zmiana sposobu świadczenia Usług związana z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;

  2. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;

  3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

  4. zmiana przepisów obowiązującego prawa lub realizacja obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji mająca wpływ na prowadzenie działalności przez Usługodawcę;

  5. konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie.

 1. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną, poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa lub wynikać z orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

 2. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie złożył oświadczenia o rozwiązaniu umowy przed wejściem w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.

 3. Usługodawca może z ważnych przyczyn zakończyć działanie Serwisu lub świadczenie Usług za jego pośrednictwem, o czym poinformuje Użytkowników w trybie określonym w ust. 2 powyżej oraz przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

    14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny za pośrednictwem odnośnika znajdującego się na stronie głównej Serwisu.

 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

 3. Serwis, Projektodawcy oraz Spółki na moment uruchomienia Serwisu będą w tej samej grupie kapitałowej, tj. HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. i posiadać będą tego samego beneficjenta rzeczywistego.

 4. Postanowienie ust. 3 powyżej nie wykluczają możliwości , iż w Serwisie uruchomione zostaną kampanie pozyskiwania środków na realizację Projektu, które to Projekty będą realizowane przez Spółki będące podmiotami trzecimi, tj. spoza grupy kapitałowej HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 5. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.

 6. Pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Wersja: 3.0

Data wejścia w życie: 01.01.2021 r.