Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY GROWWE

1.Cel polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu internetowego Growwe, dostępnego pod adresem https://www.app.growwe.pl/ („Serwis”).

Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejdź do części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej plików cookies.

Odnośniki do innych serwisów

Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

2.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746670, NIP: 7010848439, REGON: 381137689 (dalej „my” lub „HRE Investments”).

3.Kontakt z administratorem

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:

 1. elektronicznej na adres e-mail: [email protected];

 2. lub
 3. pisemnej na adres: HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.
4.Kategorie zbieranych danych

W trakcie korzystania z Serwisu możemy zbierać następujące kategorie danych, w tym danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem:

 1. formularza rejestracji konta w Serwisie: adres e-mail (wymagane);

 2. profilu użytkownika w Serwisie: (i) dla osoby fizycznej:  imię i nazwisko (wymagane), numer telefonu (opcjonalne), wizerunek utrwalony w postaci zdjęcia (opcjonalne), PESEL (opcjonalne), kraj urodzenia (opcjonalne), data urodzenia (opcjonalne), obywatelstwo (opcjonalne), adres zamieszkania i korespondencyjny (opcjonalne) oraz numer rachunku bankowego (opcjonalne); (ii) dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: firma (opcjonalne), forma prawna (opcjonalne), imię i nazwisko przedstawiciela (opcjonalne), funkcja przedstawiciela (opcjonalne), NIP (opcjonalne), REGON (opcjonalne), KRS (opcjonalne), adres siedziby i korespondencyjny (opcjonalne) oraz numer rachunku bankowego (opcjonalne);
 3. formularza kontaktowego: imię i nazwiska (wymagane); adres e-mail (wymagane), numer telefonu (opcjonalne).

Dane zbieramy bezpośrednio od użytkownika Serwisu.

Podanie danych określonych w Serwisie jako wymagane jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług na Twoją rzecz za pośrednictwem Serwisu lub kontaktowania się z Tobą w związku ze świadczonymi usługami lub w odpowiedzi na kierowane przez Ciebie prośby, skargi i zapytania.

Podanie danych określonych w Serwisie jako opcjonalne jest dobrowolne. 

Ponadto w trakcie akceptacji propozycji objęcia udziałów za pośrednictwem Serwisu w formularzu inwestora możesz zostać poproszony o podanie następujących danych, w tym danych osobowych: (a) w przypadku, gdy obejmujesz udziały jako osoba fizyczna: (i) imię i nazwisko, (ii) PESEL, (iii) numer telefonu, (iv) data i kraj urodzenia, (v) obywatelstwo, (vi) adres zamieszkania i korespondencyjny oraz (vii) numer rachunku bankowego; (b) w przypadku, gdy udziały obejmować będzie wskazana przez Ciebie osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: (i) firma, (ii) forma prawna, (iii) imię i nazwisko przedstawiciela, (iv) funkcja przedstawiciela, (v) NIP, (vi) REGON, (vii) adres siedziby i korespondencyjny, (ix) numer rachunku bankowego,

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w trakcie akceptacji propozycji objęcia udziałów za pośrednictwem Serwisu w formularzu inwestora jest projektodawca, tj. dana spółka realizującą inwestycyjny projekt deweloperski.

Dane mogą zostać również zaimportowane z Twojego profilu użytkownika (o ile wcześniej podałeś) w celu udostępnienia ich projektodawcy. Dane te są przetwarzane przez projektodawcę w szczególności w celu przyjęcia propozycji objęcia udziałów i jej wykonania. Więcej informacji na temat informacji zasad przetwarzania takich danych znajdziesz w informacji o przetwarzaniu danych osobowych projektodawcy, którą otrzymałeś przy akceptacji propozycji objęcia udziałów.

5.Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa przetwarzania
Założenie i utrzymanie konta użytkownika w Serwisie oraz świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu (w przypadku użytkownika będącego osobą fizyczną)niezbędność przetwarzania dla zawarcia i wykonania umowy zawartej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Korzystanie ze zdjęcia profilowego przez Ciebie w ramach Serwisudobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Przechowywanie Twoich danych opcjonalnych w Twoim profilu użytkownika Serwisie w celu ich importu z Twojego profilu do formularza inwestora oraz udostępniania  ich wskazanemu przez Ciebie projektodawcyDobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Przechowywanie danych opcjonalnych przedstawicieli osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną na Twoim profilu użytkownika Serwisie w celu ich importu z Twojego profilu do formularza inwestora oraz udostępnienia ich wskazanemu przez Ciebie projektodawcyNasz prawny uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO)
Obsługa złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji i komunikacji z Tobą w tym zakresienasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeńnasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapobieganie oszustwom i nadużyciom nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapewnienie bezpieczeństwa Systemu i informacji przetwarzanych za jego pośrednictwemnasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6.Okres przechowywania danych osobowych

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia na Twoją usług za pośrednictwem Serwisu, w tym założenia i utrzymania konta użytkownika, będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy zawartej drogą elektroniczną.

W przypadku, w którym okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wskazany w takich przepisach.

Dane przetwarzane na potrzeby obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji, w tym kontaktowanie się z Tobą w związku z powyższym będą przechowywane przez okres niezbędny do ich obsługi i komunikacji z Tobą w tym zakresie.

Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie osobowych będzie niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przez nas ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w szczególności dane przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji, będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

7.Odbiorcy danych osobowych
W zależności od konkretnego przypadku  dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności dostawcom usług informatycznych (poczty elektronicznej, hostingu, utrzymania Serwisu, utrzymania oprogramowania służącego zarządzaniu bazami klientów), podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe (dostawcom usług e-mail marketing, pośrednikom oferującym nasze usługi).

Ponadto, dane osobowe podane w formularzu inwestora w trakcie akceptacji propozycji objęcia udziałów za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane projektodawcy, tj. dane spółki realizującej inwestycyjny projekt deweloperski. 

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, innym podmiotom z grupy HRE Investments.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Podmioty przetwarzające dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na rzecz HRE Investments usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

 1. kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;

  b. dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przes Komisję Europejską;

  c. przekazywanie jest niezbędne do wykonania umowy między nami a Tobą lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowaych na Twoje żądanie

 1.  przekazywanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń;

 2. wyraźnie zgodziłeś się na przekazywanie

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z nami.

8.Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

Dane osobowe w Serwisie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania służącego zarządzaniu bazami naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

9.Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

dostępu do Twoich danych

w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane przetwarzamy oraz otrzymać kopię Twoich danych; w przypadku kolejnych żądań uzyskania kopii danych możemy nałożyć na Ciebie opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego, kolejnego żądania

sprostowania Twoich danych

gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo nieaktualne.

usunięcia Twoich danych

 • gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;

 • gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

 • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.


do ograniczenia przetwarzania Twoich danych

 • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym sprawdzamy ich prawidłowość;

 • gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;

 • dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;

 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym ustalimy, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu.

do przenoszenia Twoich danych


gdy dane są przetwarzane na w wykonaniu umowy, której jesteś stroną przysługuje Ci prawo otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

wycofania zgody w dowolnym momencie

gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

wniesienia skargi do organu nadzorczego

gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pamiętaj, że wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych. W przypadku chęci otrzymywania dalszych informacji dotyczących oferty naszych produktów i usług oraz naszych działań, aktualnych i planowanych, konieczne będzie ponowne wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. W tym celu dokonaj ponownie zapisu za pośrednictwem formularza zgody lub skontaktuj się z nami.

10.Pliki cookies

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki.

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;

 2. prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Serwisu;

 3. dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

 4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;

 5. tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 6. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

 7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

 2. stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla:

 1. potrzeb statystycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA, Facebook Pixel [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]); oraz

 2. rozpoznawania lokalizacji (google.com (google.maps) - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; oraz

 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii lub LinkedIn Corporation z siedzibą w USA].

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

11.Rejestracja i uwierzytelnianie w Serwisie (dostęp do kont usług stron trzecich)

Usługodawca umożliwia rejestrację konta w Serwisie oraz logowanie do konta za pośrednictwem profili zarejestrowanych w serwisach stron trzecich (np. Google, Facebook, Linkedin)

Wybierając taki sposób logowania Użytkownik wyraża na udostepnienie Usługobiorcy określonych danych Użytkownika przez administratorów danego serwisu strony trzeciej w celu rejestracji konta lub logowania do niego (usługi rejestracji i uwierzytelniania). Usługi te nie są uruchamiane automatycznie i wymagają Twojego jednoznacznego upoważnienia. W tym przypadku, Serwis będzie w stanie uzyskać dostęp do niektórych danych, przechowywanych przez te usługi stron trzecich, do celów rejestracyjnych i identyfikacyjnych.

 1. Google OAuth – Google OAuth to usługa rejestracji i uwierzytelniania udostępniana przez Google Inc z siedzibą w USA i połączona z kontem Google;

 2. uwierzytelnianie Facebooka – Facebook Authentication to usługa rejestracji i uwierzytelniania udostępniana przez firmę Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii i połączona z portalem społecznościowym Facebook;

 3. Linkedin Oauth – Linkedin Oauth to usługa rejestracji i uwierzytelniania udostępniana przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii lub LinkedIn Corporation z siedzibą w USA i połączona z portalem Linkedin.

12.Zmiany

Oferta Serwisu może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje niniejszej polityki prywatności Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.Wersja: 3.0

Data wejścia w życie: 22.04.2021 r.