Nota prawna
  1. Szczegółowe warunki korzystania z Serwisu, definicje pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie oraz informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego zostały określone w Regulaminie udostępnionym w ramach Serwisu
  2. Wszelkie treści i materiały publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), ani oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).
  3. Treści i materiały publikowane w Serwisie nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Użytkownika jako inwestora. Fakt publikacji w Serwisie treści i materiałów dotyczących danego Projektu nie oznacza, że Usługodawca rekomenduje inwestycję w określony Projekt.
  4. Wszelkie prezentowane dane finansowe stanowią prognozę inwestycji. Stopa zwrotu nie stanowi gwarantowanego wyniku inwestycji, a rzeczywisty wynik obciążony może być wieloma czynnikami ryzyka, które mogą prowadzić do uzyskania zysku niższego niż prezentowana stopa zwrotu bądź do utraty części lub całości zainwestowanych środków przez Użytkownika.
  5. Treści i materiały publikowane w Serwisie są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych i przy założeniu, że zostanie wykorzystane wyłącznie aby umożliwić Użytkownikowi jego własną analizę danego Projektu, w tym z wykorzystaniem profesjonalnych doradców.
  6. Wszystkie dane zawarte w materiałach publikowanych w Serwisie są prezentowane w dobrej wierze i w przekonaniu o ich zgodności ze stanem faktycznym i zostały przedstawione zgodnie z najlepszą wiedzą autorów, jednakże Usługodawca, Projektodawcy ani Spółki nie składają oni żadnych oświadczeń, ani nie dają żadnych zapewnień, wyraźnych lub domniemanych, odnośnie prawdziwości i kompletności informacji zawartych w materiałach publikowanych w Serwisie.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie materiałów opublikowanych w Serwisie lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – w tym za utratę korzyści – wynikające z podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o treści i materiały ujawnione w Serwisie, w tym za nieosiągnięcie przez Użytkownika zysków, korzyści lub założonych celów związanych z inwestycją w Projekt.
  9. Objęcie nowotworzonego udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przystąpienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w charakterze wspólnika wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. Oznacza to, że do objęcia nowotworzonego udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego.
  10. Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z treścią art. 180 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych wymaga dla swej ważności formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Oznacza to, że do obrotu udziałem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rynku wtórnym konieczne jest zachowanie formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.